SmartPLS ile Yapısal Eşitlik Modelleme Sertifika Programı

Programın Amacı: Yapısal eşitlik modellemesi hakkında teorik alt yapıyı oluşturmak, SmartPLS paket programıyla örnek veri dosyaları üzerinden yapısal eşitlik modelleme uygulamalarını birebir yaparak öğretmek, analizler sonucunda elde edilen verilerin tezin/makalenin metodoloji ve bulgu kısmına nasıl raporlanacağını göstermek.

Kimler Katılabilir: Sosyal bilimler alanında çalışma yapan akademisyenler ile lisansüstü öğrencileri.

Sertifika: Devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara sertifika verilmektedir.

Eğitim Süresi: 12 saat

Eğitici: Doç. Dr. Erkan Yıldız

Eğitimin İçeriği:

  • Teorik altyapı (yapısal eşitlik kavramı, SmartPLS programının özellikleri, PLS-SEM ve CB-SEM karşılaştırması, SmartPLS tercih nedenleri, reflektif ve formativ değişkenler, iç tutarlılık güvenirliği (internal consistency reliability), birleşme geçerliği (convergent validity), ayrışma geçerliği (discriminant validity), yeniden örnekleme (bootstrapping), tahmin gücü analizi (blindfolding/Q2), R2 ve etki büyüklüğü (f2), kısmi tahmin gücü (q2), doğrusallık)
  • SmartPLS programına giriş (arayüz, veriyi hazırlama, proje oluşturma, veriyi projeye ekleme, örnek araştırma modeli)
  • Ölçüm modeli (model çizimi, doğrulayıcı faktör analizi, güvenirlik ve geçerlik)
  • Yapısal model (doğrusallık testi, ilişki katsayıları, ilişkiler için yeniden örnekleme (hipotez testleri), tahmin gücü analizi)
  • Aracı etki analizleri (Baron ve Kenny ile Zhao vd. nin yöntemi)
  • Düzenleyici etki analizleri (kategorik değişkenler, sürekli değişkenler)
  • Çoklu grup analizleri
  • Analiz sonuçlarının teze/makaleye raporlanması ve yorumlanmasına ilişkin örnekler

Eğitimin süresi 12 saattir. İlk 6 saat ilk gün, ikinci 6 saatte ikinci gün yapılmaktır. Eğitim, 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilmektir. Sürenin ilk 30 dakikası teorik alt yapı için, kalan süre ise analizler için kullanılmaktadır. Eğitimler süresince her analiz farklı veri setleriyle 3’er kez yapılmaktadır. İlk analiz adım adım tarifle birlikte yapılmakta, ikinci ve üçüncü analizleri katılımcılar kendileri yapmaktadır. Bu esnada katılımcılara destek verilmektedir. Eğitim programlarının sonunda farklı bir veri setiyle tüm analizleri içeren bir modelle eğitimin amacına ulaşıp ulaşmadığı test edilmektedir.

Eğitime katılmak isteyenlerin eryildiz967@gmail.com adresine mail atmaları durumunda kayıt için gerekli link gönderilecektir. Katılımcıların bilgisayarlarında SmartPLS programının deneme sürümü yüklü olmalıdır. Deneme sürümü programın web sayfasından indirilmelidir.

2021 Yılında Verilen Eğitimler

24-25 Nisan, Online

2020 Yılında Verilen Eğitimler

18-19 Ocak, İstanbul

20-21 Ocak, Sakarya

12-13 Aralık, Online

2019 Yılında Verilen Eğitimler:

9-10 Mart, Bursa

18-19 Nisan, Trabzon

4-5 Mayıs, Çanakkale

1-2 Haziran, Adana

20-21 Temmuz, Ankara

9-10 Kasım, Ankara

23-24 Kasım, İstanbul