blog, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, shop/, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, wp, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

The Effects of Audience's Attitudes on Actor, Character, Movie and Product Placement on the Brand Attitude

Müşteri Vatandaşlığı Davranışlarının Müşteri İlgisi ve Algılanan Müşteri Değeri Üzerindeki Etkileri: İnternet Servis Sağlayıcı Firmalar Üzerine Bir Araştırma

Bilgi Toplama ile Reklam Şüpheciliği Arasındaki İlişki: Yetkisiz İkincil Bilgi Kullanımı ve Ürün Kalitesinin Seri Aracılık Rolü

Turistik Tatminin Destinasyon İmajı ve Subjektif Bilgi Aracılığıyla Ağızdan Ağıza Pazarlama Üzerindeki Etkilerinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi

Marka Mirası ve Marka Güveninin Satın Alma Niyeti, Müşteri Tatmini Ve Marka Sadakati Üzerindeki Etkileri

Volkswagen Emisyon Krizine Karşı Tüketici Tepkileri Üzerine Bir Araştırma

Marka Özgünlüğünün Marka Tercihi, Müşteri Tatmini ve Marka Sadakati Üzerindeki Etkisi: Bilgisayar Markaları Üzerine Bir Araştırma

Duygusal Zekânın Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi: İş Tatmininin Aracılık Rolü

Pazarı Şekillendiren Davranışlara Göre Reklama Yönelik Şüphe: Aktivist Tüketicilere Yönelik Ölçek Uyarlama

Marka Faydasının Marka Tutumu Ve Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkileri

Sosyal Pazarlama Uygulamaları ve Marka İletişiminin Marka Güveni ve Daha Fazla Ödeme İsteği Üzerindeki Etkileri: Head & Shoulders Markası Üzerine Bir Araştırma

Measuring the Effects of Brand Authenticity Dimensions on Word-Of-Mouth Marketing Via Brand Image Using Structural Equation Modeling

The Mediation Role Of Brand Preference On The Relationship Between Consumer–Based Brand Equity And Word Of Mouth Marketing

Ağızdan Ağıza İletişimin Tüketici Temelli Marka Değeri Boyutlarına Etkileri: Marka İmajının Aracılık Rolü

Tüketici Temelli Marka Değerinin Marka Tercihlerine Etkisinde Ailenin Aracılık Rolü